Snelle levering  •  Vakkundige helpdesk

Pu-flex WerkhandschoenenAmericolAirlessunitsDryfast

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Flexxon

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Flexxon onderdeel en onder beheer van Flexxon gevestigd te Hellevoetsluis, 3225VM, Nimbus 4, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72718803, Nederland.1. TOEPASSINGDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst van Flexxon onderdeel van Flexxon gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten en/of het verrichten van diensten aan derden via het internet. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.2. OFFERTES2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn, ook ten aanzien van de prijs, steeds vrijblijvend.2.2. Indien de koper op de website van Flexxon een bestelling plaatst, dan is deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het moment dat de koper van Flexxon een bevestiging per e-mail ontvangt komt een bindende overeenkomst tussen koper en Flexxon tot stand.2.3. Ook na totstandkoming van een overeenkomst zal Flexxon de overeengekomen prijs eenzijdig kunnen wijzigen in geval van verhoging van kostprijs bepalende factoren van de te leveren producten, waarbij koper het recht zal hebben om bij prijsverhogingen de bestelling te annuleren, mits zulks geschiedt voor de levering en binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper.2.4. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het bestelde product.3. ANNULERINGEN3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Flexxon niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Flexxon bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Flexxon het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De koper dient hiervan terstond, nadat Flexxon kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de hoogte te worden gesteld.3.2. Daarenboven heeft Flexxon het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.3.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van Flexxon liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers en importeurs van Flexxon aan verplichtingen door brand, stakingen, het verloren gaan van gegevens of faillissement.3.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vordering van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.3.5. Als Flexxon haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds geleverde producten en de gemaakte kosten.3.6. Bij bestelling via Internet heeft de koper een bedenktijd van 14 werkdagen om het bestelde te annuleren. Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden, binnen 14 werkdagen na het online besteld hebben van producten of diensten.4. BETALINGEN4.1. Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via één van de online aangeboden betalingsmogelijkheden middels iDEAL, Credit Card of voorafgaand aan het toezenden van de producten op rekening van Flexxon o.v.v. FLEXXON4.2. Het doen van betalingen van de koper aan Flexxon op elektronische wijze, waaronder via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Flexxon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze of via internet of via creditcards.4.3. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op Flexxon te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.4.4. Het eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de producten aan de koper.5. EIGENDOMSVOORBEHOUD5.1. De door Flexxon geleverde producten blijven het eigendom van Flexxon totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Flexxon gesloten koopovereenkomsten is nagekomen;- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf,- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door Flexxon verrichte of te verrichten diensten,- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een koopovereenkomst.5.2. Door Flexxon afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de privésfeer gebruikt worden. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of te weder verkopen.5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Flexxon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.6. LEVERING6.1. Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of vooraf per bankoverschrijving is betaald. Bij bestelling binnen Nederland via internet geldt dat bij een factuurbedrag minder dan euro 75,00 er euro 6,95 aan bezorgkosten in rekening gebracht wordt. 6.2. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder het opnieuw bezorgen dan wel opslagkosten, verschuldigd zijn.6.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Flexxon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien Flexxon na sommatie en ingebrekestelling op een termijn van 1 maand in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.6.4. Het is Flexxon toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.6.5. Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 8 dagen geretourneerd worden. Producten, apparaten en/of artikelen die gebruikt zijn, aangebroken zijn of op welke wijze niet meer voor de verkoop in aanmerking komen door wijzigingen na de aflevering aan de koper komen niet voor het retourneren in aanmerking. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.7. RECLAMES7.1. De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij Flexxon schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.7.2. Indien reclame over een product gegrond wordt bevonden, kunnen deze omgeruild worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.7.3. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Flexxon te zijn ingediend.7.4. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid van de prestatie van Flexxon, indien hij niet binnen de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en of Flexxon niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.7.5. Uitdrukkelijk uitgesloten worden reclames op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van producten.7.6. Flexxon behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper (anders dan door Flexxon of de leverancier van het product) is beschadigd.8. AANSPRAKELIJKHEID8.1. Flexxon is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening heeft gebracht.8.2. Flexxon zal nimmer aansprakelijk zijn jegens (een potentiële) koper voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.8.3. Flexxon behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.8.4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van Flexxon de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Flexxon iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Flexxon is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Flexxon zouden voorkomen.8.5. Alle op de Flexxon weergegeven prijsgegevens zijn behoudens typefouten.Flexxon behoudt het recht alsnog haar prijs aan te passen en de koper hiervan voor aflevering van producten op de hoogte te stellen en de koper alsnog het recht te gunnen de bestelling te annuleren.9. AUTEURSRECHT9.1. Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexxon zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.10. TOEPASSELIJK RECHT10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en Flexxon is het Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Flexxon tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend rechterlijke bepalingen of Flexxon de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.

Flexxon onderdeel van Flexxon Nimbus 4 3225 VM  Hellevoetsluis +31 (0) 181-327473  www.flexxon.nl info@flexxon.nl

BTW nr. NL177837676B03 KvK nr. 72718803